Garantija

Piegādātājs garantē normālu produkcijas darbu ar noteikumu, ka lietotājs ievēro visus Ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītos ekspluatācijas, transportēšanas un glabāšanas noteikumus. Ja garantijas periodā tiek atklāts bojājums, tas tiek novērsts bez maksas.

Izstrādājuma uzstādīšanu drīkst veikt ražotāja pilnvarotas organizācijas, šajā gadījumā SIA MK Transports. Ierīces garantija ir spēkā TIKAI tādā gadījumā, ja ir ievērots šis noteikums. Tomēr pasūtītājam ir iespēja uzstādīt ierīci patstāvīgi vai vērsties specializētā servisā; šajā gadījumā jāsaņem pilnvarotas organizācijas eksperta parakstīts garantijas talons par to, ka viņš ir pārbaudījis iekārtas atbilstību priekšrakstam un pārliecinājies par pareizu iekārtas darbību.

Produkta ekspluatācijas garantijas termiņš beidzas, ja ir radies viens vai vairāki tālāk minētie apstākļi:

  • ekspluatācijas termiņš pēc produkta pārdošanas ir 24 mēneši;
  • produktam beidzies garantijas resurss: 1000 stundas gaisa sildītājiem un 500 stundas šķidruma sildītājiem (datus var nolasīt servisa centrā);
  • automašīnas nobraukums ar uzstādītu produktu pārsniedz 50 000 km.

Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:

  • force-majore apstākļu – zibens spēriena, ugunsgrēka, plūdu, nepieļaujama sprieguma svārstību, CSN – rezultātā;
  • ekspluatācijas, glabāšanas un transportēšanas noteikumu neievērošanas rezultātā;
  • montāžas, remonta vai regulēšanas rezultātā, ja tos veikušas personas un organizācijas, kuras ražotājs nav pilnvarojis veikt montāžu un garantijas remontu;
  • apkures iekārtas nedarbošanās degkameras piesārņojuma dēļ;
  • automašīnas elektroiekārtu darbības traucējumu rezultātā;
  • produkta patstāvīga remonta vai neoriģinālo rezerves daļu izmantošanas rezultātā.

Uzņēmumiem, kas vēlas nodarboties ar sildītāju "Teplostar" vai gaisa sildītāju "Planar" uzstādīšanu, jāiziet speciāla apmācība un jāiegūst sertifikāts par tiesībām veikt garantijas darbus.


Pastāvīgie partneri
TZS Group RPI SERVISS Bruget